AVROMEC 50ml enj.
AVROMEC 50ml enj.

AVROMEC 50ml enj.

Prospektüs İçin Tıklayınız

Avromec Enjeksiyonluk Çözelti 1 ml’de 10 mg ivernektin ihtiva edeıı renksiz – hafif sarımsı, berrak, homojen, steril bir çözeltidir.

Avromec enjeksiyoniuk çözeltinin etkin maddesi olan ivermektin sentetik bir kernoterapötiktir. Streptomyces avemıitills isimli mikroorganizmanın kültür ürünü averrııektlnlerden selekte edilmiş, yarı sentetik makrosiklik lakton endektositlerden olup, en az 96 80 oranında 22 – 23 dihidroavennektin B,, ve en çok 96 20 oranında 22 – 23 dihidroavermektin 8, komponentlerinden kuruludur.

İvermectinlerin motorik ganglion sinapsisierinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) saigısınıartırmaksuretiyle klor (Cl) kanallannı açık tutarak motoriksinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olurve ölür. Buna karşılık, ivemektin memeli hayvanlarda kan / beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

Dağılım hacmi yüksektir. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Deri altı uygulamada maksimum plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1,3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3,5 gün, sığırlarda 8 gündür. Beyin – omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2 – 4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90’dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.

 

Avromec  enjeksiyonluk çözelti, sığır ve koyunlarda aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlere karşı kullanılır:

Sığırlarda:
Gastro – lntestinal Nematodlar: Haemonchus spp., Ostertagia sp., 0. ostertagi (eıginler, Iarval devreler, hipobiotik Iarvalar), O. Iyrate (eıginler, L4 larvalar), Mecistocircus digltatus (erginler), Trichostrongylus axei, T .colubriforrnis, (ooperia oncophora, C. punctata, (. pectinata, (ooperia spp., Nematodirus helvetianus (erginler), N. spathiger (erglnler), Oesophagostomum radiatum, Strongylus papillosus (erginler), Bunostomum phlebotomum, Toxocara vitulorum

Akdğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus

Deride Filariasis Etkenleri: Parafılaria bovicola

Göz Nematodları: Thelezia sp. (ergin)

Nokra Etkeni Sinek Larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma Iineatum (larva)

Myiasis Etkeni: Dennatobia hominis (larva)

Yara Kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, (ochliomyia homlnivorax

Uyuz Etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabiei bovis, (horioptes bovis

Bitler: Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Solenopotes capillatus, Damalinla bovis

Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophilus spp., Omithodoros savignyi

Koyunlarda;

Gastro- lntestlnal Nematodlar: Haemonchusspp.,0stertagia sp.,Trichostrongylus sp., (ooperia spp., Nematodirus sp., Oesophagostomun sp., Strongylus papillosus, Chaberthla ovina, Triclıuris ovis.

Akdğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria

Uyuz Etkenleri: Sarcoptes scabiei var. ovis, Psoroptes ovis, (horioptes bovis var. ovis

Bitler: Bovicola ovis, Linognatlıus pedalis, L. ovillus, L. stenopsis

Koyun Yapağı Sineği: Melophagus ovinus

Burun Kurtları: Oestms ovis

Yara Kurtları: (hrysomya bezziana

Keneler (tek konaklı): Boophilus sp., Omithodoros lahorensis

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Avromec enjeksiyonluk çözelti sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesi veya scapula gerisindeki gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde enjeksiyon yapılır. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör  kullanılmalıdır.

Avromec enjeksiyonluk çözelti veteriner hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği takdirde, 1 kg canlı ağırlık için, etken madde olarak, 0,2 mg (200 mcg) ivermektin isabet edecek dozda uygulanır. Avromec enjeksiyonluk çözeltinin pratik dozu,50 kg vücut ağırlığı için 1 ml’dir.Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, aşağıdaki pratik doz tablosuna uygun şekilde uygulama yapılır.

10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. Kas i ive damar içi yolla kullanmayınız.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Hypoderma larvalarının omurilikte göç döneminde uygulanmamalıdır. Eğer bu dönemde uygulanırsa, ölen Hypodenna Iarvalannın özofagus veya omurilikte meydana getirdiği irkiltiden kaynaklandığı tahmin edilen timpani ve parapleji halleriyle karşılaşılabilir. Hypoderma mücadelesi hedefleniyorsa, mücadelenin erken  dönemde, sinek mevsimini takip eden birkaç ay içinde yapılması tercih edilmelidir.

Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.

Besiye alınan sığıriarda besiye girişte bir defa Avromec Enj. Çöz. uygulaması genellikle yeterlidir.

Sürekli veya zaman zaman meraya çıkan sığırlarda birisi sonbaharda diğerleri mera mevsiminde olmak üzere yılda en az 2 veya 3, gerektiğinde daha fazla, rutin uygulama yapılır. Çok bulaşık ve rutubetli meralarda otlayan genç sığırlarda mera mevsimi boyunca 5 – 8 hafta aralıklarla uygulama tavsiye edilir. Uygulama zamanlan ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörler dikkate alınır.

Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidlr.

İSTENMEYEN ETKİLER

Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku şişliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu
reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: lvermektinin diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBIRLER, ANTİDOT: Tolerans sının geniştir (buzağı – kuzu en çok 5 kat, erlşkinler 10 – 20 kat). Doz aşımında, midriyazis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezls, ataksl, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Insan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal sığır ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRAENDİKASYONLARI: Nokra etkenierinin omurilik göçü sırasında kullanılmamalıdır.

Kas içi ve damar içi yollarla uygulamayınız.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

Sadece hedef türlerde kullanıimalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI:

 

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir.
İlaçia temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Kendi ambalajı içinde, 2S°(‘yi aşmayan oda ısısında (lS-2S°() muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren S yıldır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR